Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies, a także innych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.nataliaploszaj.pl, zwaną w dalszej części tekstu „Stroną” 

Administrator danych
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Natalia Płoszaj i Piotr Kania prowadzący nierejestrowaną działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie (31-625), os. Piastów 63K/22, zwani dalej jako „Administrator”.
 2. Przetwarzanie powierzonych Administratorowi danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: RODO.
Dane osobowe
 1. Każda osoba korzystająca ze strony (zwana dalej „Użytkownikiem”) może dobrowolnie udostępnić Administratorowi swoje dane osobowe w celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie.
 2. Skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego możliwe jest po podaniu przez Użytkownika następujących danych:
  -imię i nazwisko
  -adres e-mail
  -numer telefonu
 3. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu, do którego zostały podane.
 4. Administrator zapewnia poufność wszystkich powierzonych mu danych osobowych, odpowiednio chroniąc je przed dostępem do nich osób nieupoważnionych
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na stronie– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
Ciasteczka

Strona Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

Jeżeli wyłączysz lub ograniczysz obsługę plików cookies to strona może działać gorzej lub niektóre z funkcji zostaną poza Twoim zasięgiem.

Jak długo będą przetwarzane dane?

W zależności od podstawy ich przetwarzania i pochodzenia tych danych, co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres ten może zostać wydłużony jedynie, jeżeli zobowiąże mnie do tego przepis lub też organ państwowy.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Co możesz zrobić w zakresie przetwarzania danych?

Masz prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 2. usunięcia danych,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, to w każdej chwili możesz ją wycofać.

 Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Z kim dzielimy się danymi?

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 26.02.2023r.